Nowości

Sytuacja nie napawa optymizmem

kobieta

Odsetek kobiet w zyciu politycznym w dalszym ciągu nie napawa optymizmem, pomimo wysiłku wielu aktorów zaangażowanych w działania na rzecz wzmocnienia udziału kobiet w polityce (Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich z 2020). Rzeczywiste zagwarantowanie zasady równości płci i zwiększenie zaangażowania kobiet w proces wyborczy nadal stanowią istotne wyzwanie dla władz publicznych.

Obowiązujący w Polsce od 2011 r. mechanizm kwotowy, wprowadzony, dzięki zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w celu uzyskania bardziej zrównoważonej pod względem płci reprezentacji politycznej i ni- welowania barier w dostępie do stanowisk publicznych, ma ograniczoną skuteczność. niewątpliwie mechanizm, o którym mowa, wymagający, aby na każdej liście wyborczej w wyborach proporcjonalnych umieszczono nie mniej niż 35% przedstawicieli każdej z płci zapoczątkował pozytywne zmiany. Powstaje jednak pytanie – czy wprowadzone rozwiązanie jest wystarczające, a zmiana społeczna w tym obszarze następuje w satys- fakcjonującym tempie?